Welkom bij de Groepscommissie Vliegers KLM


De Wet op de ondernemingsraden (WOR) zegt dat elke grote onderneming in het belang van het goed functioneren van die onderneming in al haar doelstellingen verplicht is om ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen een ondernemingsraad in te stellen. Bij de KLM is gekozen voor een ondernemingsraad (OR) bestaande uit meerdere onderdeelcommissies of groepscommissies.
In deze groepscommissies kunnen naast een of meer leden van de ondernemingsraad uitsluitend in het betrokken onderdeel werkzame personen zitting hebben.

De OR overlegt rechtstreeks met de directie en de groepscommissies overleggen met hun betreffende "line-manager". Zo overlegt de Groepscommissie Vliegers (GC32) eenmaal per maand officieel met de Executive Vice President Flight Operations (EVPFO), welke dit in de regel gedelegeerd heeft aan een van zijn unit Vice Presidents. Daarnaast vindt éénmaal per maand overleg plaats op unitniveau. Dit laatste overleg wordt gehouden met een afvaardiging van de groepscommissie uit de desbetreffende unit met de betreffende Operations Manager (OM).

In het overleg tussen KLM en personeelsvertegenwoordiging kent men twee partijen: de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) en de groepscommissie (GC). In het overleg tussen KLM en VNV worden de afspraken overeengekomen die wij terugvinden in de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO). De groepscommissie ziet vervolgens toe op naleving van deze afspraken en voert hierover overleg met KLM.